​رنسانس ایرانی

فرزندان فردوسی

ویدئوی آگاهی نامه جنبش رنسانس (نوزایی) ایرانی

جنبش رنسانس (نوزایی) ایرانی برگزار می کند: مسابقه از شاهنامه با شاهنامه 
پژوهشگران، ادیبان و هنرمندان در رشته های گوناگون هنری فراخوانده می شوند تا در این چالش بزرگ ملی - فرهنگی شرکت نمایند.
لطفا در پخش این آگهی مسابقه، یاری نمایید